0902 976 669

THÉP DÂY DỰ ỨNG LỰC (PC WIRES) 4-5-6-7-8mm, Hàng xoắn hoặc ấn ( Spiral/indented).